logo-02b

درباره نوین استون

پیشرانه تکامل نوآوریست.
حیات بی تکامل ممکن نیست. آنچه که علاوه بر مسیر سفر به آگاهی مقصد نیز اهمیت میدهد. تصوری بدون قید زمان. در این میان بقا از آن گروهیست که میتوانند تغییر را بپذیرند، نتایج را خوشبینانه دنبال کنند و اندیشه‌ی نو را همواره در کنار داشته باشند. اینگونه را “انسان معاصر” مینامند. افرادی که علاوه بر اشراف به هنر، علم و بازار میتوانند خارج از چارچوب نگاه کنند.
نوین استون سالیانیست خالق الگوهای بازار مصرف سازندگان مَنظر است. نقد را بر تیراژ نمیبیند و میداند توسعه کارآفرینی در صنعتِ “طراحی زمینه “ دنیا را جایی زیباتر میکند. نوین استون به دنبال روایتی متفاوت از داستان خلق ارزش است. روایتی شایسته انسان امروزه فرای از هر روند تکراری موجود. مهمی که بدون شناخت کامل ابعاد کاربردیِ مصرف، زیبایی شناسی، صنعتِ حرفه ای و زنجیره‌ی تامین مقدور نیست.
پیشرانه تکامل نوآورییست.
زمان را در مینوردیم تا نقطه از آینده را امروز بسازیم
مَنظره سازی، فرای زمان