نمای سه بعدی1399-2-17 09:05:00 +00:00

size: 50*50 cm

pices in m2:4.5

توپی

code: D 735

size: 19*22 cm

pices in m2:42

هرمی (تکی)

code: D 734

size: 45*45 cm

pices in m2: 7

هرمی شش ضلعی

code: D 733

size: 50*50 cm

pices in m2: 4

والریا 50*50

code: D 732

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

تینا 40در40

code: D 731

size: 20*20 cm

pices in m2: 25

تینا 20در20

code: D 730

size: 14*14 cm

pices in m2: 60

کندو

code: D 729

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

نگار

code: D 728

size: 45*45 cm

pices in m2: 7

فلور (شش ضلعی)

code: D 726

size: 21*18 cm

pices in m2: 42

فلور(مثلثی)

code: D 727

size: 50*50 cm

pices in m2: 4

ستاره

code: D 725

size: 40*60 cm

pices in m2: 4.2

یاقوت

code: D 710

size: 50*50 cm

pices in m2: 4

گل رز

code: D 711

size: 50*50 cm

pices in m2: 4

موج نما

code: D 712

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

الماس

code: D 713

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

لوتوس

code: D 714

size: 20*20 cm

pices in m2: 25

لوتوس  

code: D 715

size: 35*35 cm

pices in m2: 15

دیاموند

code: D 716

size: 13.5*27 cm

pices in m2: 30

دیاموند (مکمل)

code: D 717

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

فرفره ای

code: D 718

size: 20*20 cm

pices in m2: 25

فره فره ای

code: D 719

size: 35*35 cm

pices in m2: 10

صدف

code: D 720

size: 17*17 cm

pices in m2: 30

صدف 

code: D 721

size: 20&10*20cm

pices in m2: 3.5 set

هر ست شامل 8 تیکه ابعاد 10در20 و 6 تیکه ابعاد 20در20

نقش برجسته (14 تیکه)

code: D 722

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

کاریز

code: D 723

size: 20*40 cm

pices in m2: 12.5

چشمی

code: D 724