/طرح های جدید
طرح های جدید1399-2-17 09:25:32 +00:00

قالب سنگ مصنوعی (نوین استون)

جدیدترین قالبها را میتوانید در این صفحه مشاهده نمایید

قالب سنگ مصنوعی (نوین استون)

جدیدترین قالبها را میتوانید در این صفحه مشاهده نمایید

size: 50*50 cm

pices in m2:4.5

توپی

code: D 735

size: 12.8*80 cm

pices in m2: 10

پارکت 80 سانت

code: t 654

قالب طرح پارکت در ابعاد 12.5 *80 در سه طرح مختلف میباشد که به صورت مختلط ارسال میشود

size: 45*45 & 19*22 cm

pices in m2: 7 & 42

هرمی تکی   و    هرمی (شش ضلعی)

code: D 733  &  D 734

قالب طرح هرمی دو دو مدل تکی و شش تایی (شش ضلعی) قابل تولید می باشد که میتوان هر دو را با هم به صورت ترکیبی نصب کرد 

size: 50*50 cm

pices in m2: 4

والریا 50*50

code: D 732

تینا 40*40 و 20 در20

code:  d730   –  d731

size: 20*20 & 40*40

pices in m2:  25  —6.25

قالب طرح تینا در دو سایز 20*20 به صورت تکی  و سایز 40*40 به صورت چهارتایی (بهم چسبیده)  تولید میشود

نرده توسن

code:  n 795

size: 90*55 cm

pices in m2: —-

نرده زنجیری

code:  n 799

size: 80*55 cm

pices in m2: —-

گشنیزی (دوتیکه)

code: m 507

size: 429*29  – 21*21  cm

pices in m2: 11 set

کفپوش تیشه ای

code: m 134

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

کفپوش ونیز

code: m 151

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

کفپوش طرح گلبرگ

code: m 150

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

جدول مالون

code: c 911

size: 30*50 cm

pices in m2: —-

شنی حاشیه دار

code: m 457

size: 45*45 cm

pices in m2: 5

کندو

code: D 729

size: 14*14 cm

pices in m2: 60

اکسپوز 90

code: t 691

size: 50*90 cm

pices in m2: 2.2

نما اکسپوز 50

code: t 690

size: 50*50 cm

pices in m2: 4

نگار

code: D 728

size: 40*40 cm

pices in m2: 6.25

فلور(شش ضلعی)

code: D 726

size: 45*45 cm

pices in m2: 7

فلور(مثلثی)

code: D 727

size: 21*18 cm

pices in m2: 42

ستاره

code: D 725

size: 50*50 cm

pices in m2: 4